Dotyczy realizacji projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja Domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wielkopolskim”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego 3.1 „Poprawa jakości powietrza”, Część 2 -„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

OGŁOSZENIE

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07 maja 2021 r.
Numer postępowania ZO/04/2021
Podstawa i tryb postępowania
  1. Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych –  zatwierdzone Uchwałą Zarządu NFOŚiGW,
  2. Ustawa Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – art. 701 – 705  – procedura zawarcia umowy w drodze przetargu
Nazwa Zamawiającego Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Adres Zamawiającego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 169
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon kontaktowy +48 95 72 252 46
Adres e-mail w sprawach związanych ze składaniem oferty siostrabernarda@gmail.com
Osoby do kontaktów s. Agnieszka Sural – Wikaria Generalna
tel. 500 494 434
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Wykonanie robót projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót oraz robót budowlanych w ramach projektu: „Kompleksowa termomodernizacja Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wielkopolskim”
Rodzaj zamówienia Realizacja zadania obejmująca wykonanie w systemie zaprojektuj-wybuduj :

  • prac projektowych
  • prac budowlanych
Termin i miejsce realizacji zamówienia Planowany termin realizacji zamówienia – do dnia 15 grudnia 2022 r. Preferowane jest skrócenie terminu realizacji o 14 dni kalendarzowych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w:

  • mieście: Gorzów Wielkopolski,
  • gmina Gorzów Wielkopolski,
  • powiat m. Gorzów Wielkopolski,
  • województwo: lubuskie,
  • ulica: Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 169
Warunki udziału w postępowaniu Zgodnie z opisem zawartym w części II Zapytania ofertowego
Termin składania ofert Termin składania ofert upływa 24 maja 2021  r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do Zamawiającego)
Pozostałe warunki postępowania Szczegółowe warunki postępowania, w tym warunku udziału, sposób oceny ofert, sposób przygotowania i składania ofert zawarte są w dokumencie „Zapytanie ofertowe ZO/04/2021” oraz w załączniku „Wzór umowy”
Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe ZO/04/2021 z dnia 07 maja 2021 r. (pdf)

Link

Załącznik numer 1 –  Formularz ofertowy wraz z załącznikami  (docx)

Link

Załącznik numer 2 – Wykaz robót (pdf)

Link

Załącznik numer 3 – Audyt energetyczny – czerwiec 2019 r. (pdf)

Link

Załącznik numer 4 – Wzór umowy (pdf)

Link