Dotyczy realizacji projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego 3.1 „Poprawa jakości powietrza”, Część 2 -„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

OGŁOSZENIE

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 01 czerwca 2021 r.
Numer postępowania ZO/06/2021
Podstawa i tryb postępowania 1.Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych –  zatwierdzone Uchwałą Zarządu NFOŚiGW,

2. Ustawa Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – art. 701 – 705  – procedura zawarcia umowy w drodze przetargu

Nazwa Zamawiającego Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Adres Zamawiającego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 169
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon kontaktowy +48 95 72 252 46
Adres e-mail w sprawach związanych ze składaniem oferty siostrabernarda@gmail.com
Osoby do kontaktów s. Agnieszka Sural – Wikaria Generalna
tel. 500 494 434
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Wykonanie robót projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót oraz robót budowlanych w ramach projektu: „Kompleksowa termomodernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu”.
Rodzaj zamówienia Realizacja zadania obejmująca wykonanie w systemie zaprojektuj-wybuduj :

1)      prac projektowych

2)      prac budowlanych

Termin i miejsce realizacji zamówienia Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy.

Planowany termin realizacji zamówienia – do dnia 20.12.2022 r.

Preferowane jest skrócenie terminu realizacji o 14 dni kalendarzowych.

Warunki udziału w postępowaniu Zgodnie z opisem zawartym w części II Zapytania ofertowego
Termin składania ofert Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2021  r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do Zamawiającego)
Pozostałe warunki postępowania Szczegółowe warunki postępowania, w tym warunku udziału, sposób oceny ofert, sposób przygotowania i składania ofert zawarte są w dokumencie „Zapytanie ofertowe ZO/06/2021” oraz w załączniku „Wzór umowy”
Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe ZO/06/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r. (pdf) Link
Załącznik numer 1 –  Formularz ofertowy wraz z załącznikami  (docx) Link
Załącznik numer 2 – Wykaz robót (pdf) Link
Załącznik numer 3 – Audyt energetyczny – listopad 2016 r. (pdf) Link
Załącznik numer 4 – Wzór umowy (pdf) Link