Dotyczy realizacji projektu pt. „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego „Budownictwo energooszczędne”, Część 1 -„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

OGŁOSZENIE

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07 kwietnia 2021 r.
Numer postępowania ZO/03/2021
Podstawa i tryb postępowania 1.Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych –  zatwierdzone Uchwałą Zarządu NFOŚiGW,

2. Ustawa Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – art. 701 – 705  – procedura zawarcia umowy w drodze przetargu

Nazwa Zamawiającego Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Adres Zamawiającego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 169
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon kontaktowy +48 95 72 252 46
Adres e-mail w sprawach związanych ze składaniem oferty siostrabernarda@gmail.com
Osoby do kontaktów s. Agnieszka Sural – Wikaria Generalna
tel. 500 494 434
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Prowadzenie czynności menedżera projektu dla przedsięwzięcia pt.: „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”
Rodzaj zamówienia Usługa specjalistyczna związana z zarządzaniem realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków NFOSiGW – pełnienie funkcji menedżera projektu.
Termin i miejsce realizacji zamówienia a) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy.

b) Menedżer projektu wykonywać będzie swoje obowiązki w okresie trwania robót projektowych oraz robót budowlanych tj. od momentu podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych, do czasu zakończenia inwestycji. Termin zakończenia inwestycji oznacza odbiór końcowy/ostateczny inwestycji.

c) Przesunięcie terminu wykonania umowy na prace budowlane w stosunku do terminu planowanego  nie będzie stanowiło zmiany umowy i nie będzie wymagało aneksu do umowy.

d) Zakończenie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót przewiduje się  w terminie do dnia 30.08.2022 r. i oznacza to termin wykonania pełnego zakresu prac objętych przedmiotową umową potwierdzony zgłoszeniem zakończenia robót, wpisem do dziennika budowy i złożeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej.

e) Obowiązki pełnienia funkcji menedżera projektu rozszerza się (bez dodatkowego wynagrodzenia) na czas procedowania końcowego wniosku o płatność aż do czasu ostatecznego zatwierdzenia końcowego rozliczenia projektu przez instytucję finansującą.

Warunki udziału w postępowaniu Zgodnie z opisem zawartym w części II Zapytania ofertowego
Termin składania ofert Termin składania ofert upływa  15 kwietnia 2021  r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do Zamawiającego)
Pozostałe warunki postępowania Szczegółowe warunki postępowania, w tym warunku udziału, sposób oceny ofert, sposób przygotowania i składania ofert zawarte są w dokumencie „Zapytanie ofertowe ZO/03/2021” oraz w załączniku „Wzór umowy”
Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe ZO/03/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. (pdf) Link
Załącznik numer 1 –  Formularz ofertowy wraz z załącznikami  (docx) Link
Załącznik numer 2 – Wykaz robót (pdf) Link
Załącznik numer 3 – Audyt energetyczny – listopad 2016 r. (pdf) Link
Załącznik numer 4 – Wzór umowy (pdf) Link