Dotyczy realizacji projektu pt. „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego „Budownictwo energooszczędne”, Część 1 -„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

OGŁOSZENIE

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07 kwietnia 2021 r.
Numer postępowania ZO/02/2021
Podstawa i tryb postępowania 1.Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych –  zatwierdzone Uchwałą Zarządu NFOŚiGW,

2. Ustawa Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – art. 701 – 705  – procedura zawarcia umowy w drodze przetargu

Nazwa Zamawiającego Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
Adres Zamawiającego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 169
66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon kontaktowy +48 95 72 252 46
Adres e-mail w sprawach związanych ze składaniem oferty siostrabernarda@gmail.com
Osoby do kontaktów s. Agnieszka Sural – Wikaria Generalna
tel. 500 494 434
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Prowadzenie czynności nadzoru inwestorskiego dla projektu:  „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”
Rodzaj zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pt: „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu” w pełnym zakresie tj:

  • branży konstrukcyjno-budowlanej,
  • branży sanitarnej,
  • branży elektrycznej
Termin i miejsce realizacji zamówienia Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy.

b) Inspektor nadzoru zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w okresie trwania robót projektowych oraz robót budowlanych tj. od momentu podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych, do czasu zakończenia inwestycji. Termin zakończenia inwestycji oznacza odbiór końcowy/ostateczny inwestycji.

c) Przesunięcie terminu wykonania umowy na prace budowlane w stosunku do terminu planowanego  nie będzie stanowiło zmiany umowy i nie będzie wymagało aneksu do umowy.

d) Zakończenie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót przewiduje się  w terminie do dnia 30.10.2022 r. i oznacza to termin wykonania pełnego zakresu prac objętych przedmiotową umową potwierdzony zgłoszeniem zakończenia robót, wpisem do dziennika budowy i złożeniem wymaganej dokumentacji powykonawczej.

e) Obowiązki pełnienia funkcji Inspektora nadzoru rozszerza się na czas ewentualnego usuwania usterek Wykonawcy robót budowlanych.

f) Od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnościach związanych z obsługą 5 letniego okresu gwarancyjnego/rękojmi udzielonego przez wykonawcę robót budowlanych. Okres gwarancji/rękojmi liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego Robót.

Warunki udziału w postępowaniu Zgodnie z opisem zawartym w części II Zapytania ofertowego
Termin składania ofert Termin składania ofert upływa 15 kwietnia 2021  r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do Zamawiającego)
Pozostałe warunki postępowania Szczegółowe warunki postępowania, w tym warunku udziału, sposób oceny ofert, sposób przygotowania i składania ofert zawarte są w dokumencie „Zapytanie ofertowe ZO/02/2021” oraz w załączniku „Wzór umowy”
Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe ZO/02/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. (pdf) Link
Załącznik numer 1 –  Formularz ofertowy wraz z załącznikami  (docx) Link
Załącznik numer 2 – Wykaz robót (pdf) Link
Załącznik numer 3 – Audyt energetyczny – listopad 2016 r. (pdf) Link
Załącznik numer 4 – Wzór umowy (pdf) Link