Realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego na podstawie umów zawartych w dniu 23 marca 2021r. nr 114/2021/Wn04/OA-tr-ku/D oraz nr 113/2021/Wn04/OA-tr-ku/P realizuje projekt pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja Domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wielkopolskim”

Planowany koszt całkowity projektu –  1 512 430,00 PLN

Planowane dofinansowanie projektu ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie:

 • w formie dotacji – 1 259 835,00 PLN
 • w formie pożyczki – 139 990,00 PLN

Cele projektu:

 • poprawa termoizolacyjności domu zakonnego i jego dostosowanie do obowiązujących norm cieplnych i energetycznych,
 • zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 • minimalizacja emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza,
 • poprawa jakości powietrza na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

W ramach inwestycji  przeprowadzone zostaną kompleksowe prace termomodernizacyjne  obiektu domu zakonnego związane z  ociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na nową, spełniającą obowiązujące normy, modernizacją instalacji grzewczej i c.w.u., w tym montażem pompy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:

 • redukcji zapotrzebowania na energię użytkową oraz  energię pierwotną,
 • zmniejszenia emisji CO2,
 • poprawy warunków użytkowania obiektu poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej,
 • promowania nowych technologii w budownictwie – wykorzystywania energii z OZE,

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 15 grudnia 2022r.

 

 Informacja o wyniku postępowania nr ZO/04/2021

Zamawiający informuje, że w ramach postępowania nr ZO/04//2021, dotyczącego wykonania robót projektowych wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót oraz robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja Domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
w Gorzowie Wielkopolskim”, w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty złożone przez firmy:

 1. JMS Construction Paweł Komór, Staw 2, 66-433 Lubiszyn
 2. RAOL Wojciech Ziółkowski ul. Łużycka 30H, 74-300 Myślibórz

W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce
w dniu 24 maja 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1.383.871,00 zł brutto.

Po przeprowadzeniu oceny formalno-merytorycznej złożonych ofert i czynności związanych z  uzupełnieniem braków formalnych, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy tj. firmy RAOL Wojciech Ziółkowski.

 Informacja o wyniku postępowania nr ZO/05/2021

Zamawiający informuje, że w ramach postępowania nr ZO/05//2021, dotyczącego prowadzenia czynności nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja Domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wielkopolskim”, w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę PID Inżynieria Budowlana Jan Marchewka.

W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce
w dniu 14 maja 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 41.583,00 zł brutto.

Po przeprowadzeniu oceny formalno-merytorycznej złożonej oferty i w wyniku przeprowadzonych negocjacji, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy tj. firmy  PID Inżynieria Budowlana Jan Marchewka.