Projekt 1


Realizacja przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego na podstawie umów zawartych w dniu 23 marca 2021r. nr 86/2021/Wn16/OA-tr-ku/D oraz nr 87/2021/Wn16/OA-tr-ku/P realizuje projekt pn.:

„Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”

Planowany koszt całkowity projektu –   2 114 055,00 PLN

Planowane dofinansowanie projektu ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie:

  • w formie dotacji – 1 891 786,00 PLN
  • w formie pożyczki – 210 215,00 PLN

Cele projektu:

  • poprawa termoizolacyjności domu zakonnego i jego dostosowanie do obowiązujących norm cieplnych i energetycznych,
  • zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
  • minimalizacja emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza
  • poprawa jakości powietrza na terenie miasta Myśliborza.

W ramach planowanej inwestycji  przeprowadzone zostaną kompleksowe prace termomodernizacyjne  obiektu domu zakonnego związane z  ociepleniem ścian zewnętrznych, dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na nową, spełniającą obowiązujące normy, modernizację instalacji grzewczej i c.w.u., w tym montażem pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb c.o. i c.w.u., wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:

  • redukcji zapotrzebowania na energię użytkową oraz  energię pierwotną,
  • zmniejszenia emisji CO2,
  • poprawy warunków użytkowania obiektu poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej,
  • promowania nowych technologii w budownictwie – wykorzystywania energii z OZE (pompy ciepła, instalacja fotowoltaiczna, oświetlenie LED)

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 sierpnia 2022r.

 Dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego „Budownictwo energooszczędne”, Część 1 -„Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu pt. „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu” zamieszczone zostało ogłoszenie nr ZO/01/2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy robót projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót oraz wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu.
Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje zawarte są pod niniejszym linkiem: [zobacz]

 Informacja o wyniku postępowania nr ZO/02/2021

Zamawiający informuje, że w ramach postępowania nr ZO/02//2021, dotyczącego prowadzenia czynności nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”, w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę PID Inżynieria Budowlana Jan Marchewka.

W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 57.477,00 zł brutto.

Po przeprowadzeniu oceny formalno-merytorycznej złożonej oferty i w wyniku przeprowadzonych negocjacji, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy tj. firmy  PID Inżynieria Budowlana Jan Marchewka.

 Informacja o wyniku postępowania nr ZO/03/2021

Zamawiający informuje, że w ramach postępowania nr ZO/03//2021, dotyczącego prowadzenia czynności menedżera projektu w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Bohaterów Warszawy 77 w Myśliborzu”, w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę Res-Projekt Spółka z o.o.

W przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert miało miejsce w dniu 15 kwietnia 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 57.477,00 zł brutto.

Po przeprowadzeniu oceny formalno-merytorycznej złożonej oferty i w wyniku przeprowadzonych negocjacji,  Zamawiający dokonał wyboru  Wykonawcy tj. firmy  Res-Projekt Spółka z o.o.

 

Ufajmy Panu!