INFORMACJE

Koła Koronkowe

Koła koronkowe jest to grupa dziewięciu osób, które codziennie modlą się koronką do Miłosierdzia Bożego, oraz odmawiają jeden dzień, z dziewięciu dni nowenny do Miłosierdzia Bożego. Każda osoba odmawia inny dzień nowenny, dlatego każdego dnia odmawiana jest cała nowenna. Członkowie Koła spotykają się co miesiąc, albo jeśli chcą np. co tydzień i wymieniają się dniami nowenny. Jest to podobny sposób modlitwy, jak w Różach różańcowych, gdzie każda osoba ma jedną tajemnicę różańca wraz z rozważaniem, a w kolejnym miesiącu następną tajemnicę i codziennie odmawiany jest cały różaniec. Zamysł Kół jest taki, że na spotkaniach, poza wspólną modlitwą koronką, powinny być poruszane tematy związane z Miłosierdziem Bożym.

Za przygotowanie spotkania jest odpowiedzialny przewodniczący danego Koła, on wybiera temat, prowadzi rozważania i dyskusje. Członkowie Kół powinni też, w miarę możliwości, włączać się w działalność charytatywną w swoich środowiskach.

Koła są przeznaczone dla różnych grup wiekowych, tematy na nich poruszane mają być dostosowane do wieku. Są też Koła przewidziane dla dzieci, ich funkcjonowanie jest inne, składają się z pięciorga dzieci, które odmawiają codziennie jedną dziesiątkę koronki. Tego rodzaju Koła są przeznaczone dla małych dzieci, którym jest trudno modlić się cała koronką. Tutaj potrzebne jest też zaangażowanie osoby dorosłej, rodzica, dziadków, którzy pomogą dziecku w modlitwie, przypomną, pomodlą się wspólnie.

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych tworzeniem kół koronkowych lub Namiotu Miłosierdzia prosimy o kontakt:

s. Marietta Kruszewska ZSJM
e-mail:  mercygroup.dm@gmail.com

Oto podstawowe zasady działania Kół koronkowych w skrócie:

 1. Koła składają się z 9 członków.
 2. Każdy z członków odmawia codziennie koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz jeden dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego.
 3. Każdego dnia odmawiana jest cała nowenna przez poszczególnych członków jednego Koła.
 4. Na cotygodniowych lub comiesięcznych spotkaniach modlitewno-formacyjnych członkowie Koła wymieniają się dniami nowenny.
 5. Na zaistnienie Kół koronkowych w parafii potrzebna jest zgoda proboszcza parafii, którego należy informować o działalności Kół (gdy Koło zawiązuje się w jakiejś grupie czy wspólnocie kościelnej, również należy skonsultować to z odpowiedzialnym za tę grupę).
 6. Spotkania prowadzi jeden z członków Koła – Przewodniczący Koła, wybierany przez całe Koło.
 7. W przypadku, gdy jest większa ilość Kół, np. w parafii lub innej placówce, wszyscy członkowie mogą mieć wspólne spotkania.
 8. W przypadku gdy w danej diecezji lub jakiejś oficjalnie działającej wspólnocie kościelnej, powstanie wiele Kół, dla dobra członków i sprawnego działania Kół, może zostać powołany Główny Asystent Kół koronkowych (w przypadku Młodzieżowych Kół koronkowych będzie to odpowiednio Główny asystent Młodzieżowych Kół koronkowych, którym może być wybrana tylko osoba pełnoletnia). Wyboru dokonują wszyscy członkowie Kół.
 9. Spotkania modlitewno-formacyjne przystosowane są do wieku członków Kół koronkowych. Tematy na nich poruszane powinny być związane z zagadnieniem Miłosierdzia Bożego, życiem i misją s. Faustyny oraz ks. Sopoćki, a także winny dotyczyć miłosierdzia świadczonego czynem. Dla właściwej formacji duchowo-intelektualnej należy także opracowywać i przedstawiać na spotkaniach  zagadnienia ogólnoteologiczne. Na spotkaniach powinna być wspólna modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego.
 10. Członkowie Koła mają się starać w swoim życiu świadczyć miłosierdzie bliźnim: modlitwą, słowem i czynem. W miarę możliwości powinni włączać się w życie parafii, zwłaszcza w akcje duszpasterskie mające na celu pomoc potrzebującym.
 11. Są trzy rodzaje Kół koronkowych: dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci. Koło dla dorosłych i dla młodzieży kierują się tymi samymi zasadami działania. Dziecięce Koła koronkowe, mają własne zasady
 12. Dla małych dzieci Koło koronkowe może składać się z pięciorga dzieci, które odmawiają codziennie jeden dziesiątek koronki. Mogą one, pod przewodnictwem kogoś starszego, uprzednio wybranego przez rodziców lub opiekunów, spotykać się w uzgodnionym czasie. Opiekun poprowadzi im wówczas spotkanie dostosowane do ich wieku. W Dziecięcych Kołach również jest Przewodniczący Koła, wybierany przez wszystkie dzieci należące do Koła.
 13.  Dziecięce Koła mogą mieć swoich Głównych Asystentów Dziecięcych Kół koronkowych. Zawsze ma to być osoba pełnoletnia, wybrana przez rodziców lub opiekunów dzieci.
 14. Gdy zajdzie taka potrzeba, dla duchowego dobra członków oraz sprawnego działania Kół, zostanie powołana Główna Odpowiedzialna Kół koronkowych, bądź Główne Odpowiedzialne dla każdego rodzaju Kół.
 15. Koła koronkowe są dziełem Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Główną Odpowiedzialną (lub Głównymi Odpowiedzialnymi każdego rodzaju Kół) za to dzieło będzie Siostra z tego Zgromadzenia, delegowana przez Przełożoną Generalną.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka jest obecnie w Kościele bardzo znaną modlitwą. Jej Autorem jest sam Jezus. To On we wrześniu 1935r., w Wilnie podyktował ją s. Faustynie. Nie jest to zatem modlitwa ułożona przez człowieka, ale przez samego Boga, co nadaje jej jakąś wyjątkowość. Jezus nie tylko podyktował tę modlitwę, ale też często się do niej odwoływał w kolejnych objawieniach i rozmowach z s. Faustyną. Podkreślał w nich ważności tej modlitwy. Oto kilka przykładów, Jezus powiedział m. in. s. Faustynie: „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dz. 687) i na innym miejscu: „Przez nią uprosisz wszystko, jeśli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” (Dz. 1731).

Chociaż te słowa były kierowane do św. Faustyny, to dobrze wiemy, że nie dotyczą tylko jej, dotyczą nas wszystkich, świadczą o tym słowa Chrystusa, które znów kieruje do Faustyny: „Córko moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, której cię nauczyłem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa” (Dz. 1541). Z tych krótkich cytatów widzimy jakie są pragnienia Jezusa związane z ta modlitwą, jakie obietnice z nią związane. Jezus chciał, by koronkę odmawiali wszyscy wierzący i to bardzo często.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowenna, podobnie jak koronka wyszła z ust Jezusa. S. Faustyna otrzymała polecenie odprawienia nowenny, przed świętem Miłosierdzia Bożego: Jezus powiedział Faustynie: „Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mojego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla innych dusz” (Dz. 1209).

Nowenna obejmuje wszystkich ludzi żyjących i osoby zmarłe, są w niej też wyszczególnione pewne grupy osób, które Jezus sam chciał byśmy objęli swoja modlitwą i wprowadzali do zdroju Jego miłosierdzia, by tam zaczerpnęły siły i wszelkiej łaski. Podobnie jak w przypadku koronki tak też w przypadku nowenny, należy sądzić, że modlitwa ta nie jest zarezerwowana tylko dla s. Faustyny. Dziś wielu ludzi modli się nowenną, szczególnie przed świętem Miłosierdzia Bożego.

W naszym zgromadzeniu modlimy się nowenną nie tylko przed Świętem, ale codziennie, wspólnotowo bądź indywidualnie. Jedno Koło koronkowe ogarnia modlitwą każdego dnia intencje wszystkich dni nowenny. Można także dołączać intencje, w jakich modlą się wszyscy członkowie Koła.